RU LV EN Trešdiena, 27. janvāris | 18:18

Robežas šķērsošanas kārtība ārvalstu pilsoņiem un personām bez pilsonības

Ārvalstu pilsoņi un bezvalstnieki (turpinājumā – ārzemnieki) ieceļo Baltkrievijā un izceļo no tās caur Baltkrievijas Republikas Valsts robežas caurlaides kontrolpunktiem, uzrādot ceļošanas dokumentus un Baltkrievijas vīzu, ja tikai Baltkrievijas starptautiskajos līgumos nekas cits nav norādīts.

Ārzemniekiem, iebraucot Baltkrievijas Republikā, ir jāuzrāda derīga pase vai cits pasi aizvietojošs dokuments par pilsonisko piederību un par ārvalstnieka dzīves vietu, kuru izsniedz atbilstošā valsts iestāde vai nu starptautiskā organizācija (turpinājumā – dokuments ceļojumam uz ārzemēm), un ko izmanto ceļojumiem uz ārzemēm. Šo dokumentu ir jāuzrāda, ja to pieprasa Baltkrievijas Republikas robežsardzes pārstāvji, valsts drošības orgāni vai Baltkrievijas Republikas Iekšlietu orgāni.  

Ārzemnieki var brīvi pārvietoties pa valsts teritoriju, izņemot vietas, kuru apmeklējumiem ir nepieciešama speciāla iekšlietu orgānu, vai citu pilnvaroto organizāciju, atļauja, kā arī apmeklēt tos objektus, iebraukšana kuros ir atļauta tikai ar speciālo, šo objektu administrācijas izsniegto, caurlaidi.

Ieceļojot Baltkrievijas Republikā ārzemniekiem jābūt nodrošinātiem ar naudas līdzekļiem apjomā ne mazāk kā par 25 bāzes vērtībām (1 bāzes vērtība ~ 9 EUR), kas noteiktas Baltkrievijas Republikā uz ieceļošanas dienas datumu katram uzturēšanās mēnesim.

Ārzemniekiem, ieceļojot Baltkrievijā uz laika periodu mazāku par vienu mēnesi, jābūt nodrošinātiem ar naudas līdzekļiem apjomā, ne mazākā par vienu bāzes lielumu katrai uzturēšanās dienai.

Ārzemnieki, ieceļojot Baltkrievijas Republikā, aizpilda migrācijas karti, izņemot ārzemniekus, kuriem nav jāaizpilda migrācijas karte un nav tā jāuzrāda izceļojot no valsts saskaņā ar Baltkrievijas Republikas likumdošanas aktiem un starptautiskiem līgumiem. Migrācijas karti, kopā ar dokumentu ceļojumam uz ārzemēm, iesniedz Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta ierēdnim, šķērsojot Baltkrievijas robežu robežkontroles punktā.  
Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta ierēdnis migrācijas kartē un dokumentā ceļojumam uz ārzemēm ieliek atzīmi par ārzemnieka ieceļošanu Baltkrievijas Republikā.

Ārzemniekiem, kuri ir ieceļojuši Baltkrievijā, triju dienu laikā, izņemot brīvdienas, valsts svētku un svētku dienas, kuras Baltkrievijas Republikas prezidents pasludinājis par brīvām dienām, ir jāreģistrējas Iekšlietu Ministrijas reģistrācijas orgānos, jeb iekšlietu orgānos, jeb viesnīcā, kura veic ārzemnieku reģistrāciju, pamatojoties uz ārvalstnieku personīgo lūgumu, vai uzņemošās organizācijas lūgumu.

Ārzemnieku reģistrē, ja viņš uzrāda migrācijas karti, kurā ir veikta Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta ierēdņa atzīme par ārzemnieka ieceļošanu Baltkrievijā, un dokumentu ceļojumam uz ārzemēm.  

Ārzemnieku, kurš, saskaņā ar Baltkrievijas Republikas likumdošanas aktiem un starptautiskiem līgumiem, neaizpilda migrācijas karti ieceļojot Baltkrievijā un neuzrāda to, izbraucot no valsts, reģistrē, pamatojoties uz dokumentu ceļojumam uz ārzemēm. Ārzemnieku pienākums ir uzturēties Baltkrievijas Republikā tajā vietā, kuru viņi ir norādījuši, reģistrējoties reģistrācijas iestādēs. Mainot uzturēšanās vietu ārzemniekam ir nepieciešams triju dienu laikā, izņemot brīvdienas, valsts svētku un svētku dienas, kuras Baltkrievijas Republikas prezidents pasludinājis par brīvām dienām, reģistrēties reģistrācijas iestādēs jaunajā dzīves vietā.

Pirms reģistrācijas termiņa beigām ārzemniekiem un bezvalstniekiem ir jāatstāj Baltkrievijas Republika vai jāpagarina reģistrācijas termiņš, vai jānoformē, saskaņā ar noteiktu kārtību, laicīgu uzturēšanās atļauju Baltkrievijā, nepieciešamības gadījumā, saņemot atbilstošu Baltkrievijas vīzu.  

Izceļojot no Baltkrievijas Republikas ārzemniekam ir jānodod migrācijas karte Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta ierēdnim, šķērsojot Baltkrievijas robežkontroles punktu.  Baltkrievijas Republikas robežsardzes dienesta ierēdnis migrācijas kartē un dokumentā ceļojumam uz ārzemēm liek atzīmi par ārzemnieka izceļošanu no Baltkrievijas.  

Ārzemnieku tranzīta ceļojumu caur Baltkrievijas Republiku jāveic ne ilgāk, kā divu dienu laikā, izņemot neparedzētus gadījumus.  Ārzemnieki, veicot tranzīta braucienus caur Baltkrievijas teritoriju ar savu transporta līdzekli, drīkst pārvietoties tikai pa tiem ceļiem, kurus izmanto starptautiskajiem autopārvadājumiem. Apstāties paēst, atpūsties un pārnakšņot var tikai vietās, kas iezīmētas brauciena maršrutā, un kurās ir viesnīcas, moteļi, kempingi vai speciāli ierīkotas apsargājamās atpūtas vietas.

Ārzemniekam jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem, lai varētu segt radušos izdevumus veicot tranzīta braucienu caur Baltkrievijas Republiku. Naudas līdzekļu apjomam jābūt ne mazākam, kā 5 bāzes vērtības, noteiktas Baltkrievijā iebraukšanas dienā, katrai dienai uzturēšanās laikā  Baltkrievijā.

Ārzemniekiem un bezvalstniekiem, kuri veic tranzīta ceļojumu caur Baltkrievijas Republiku ar vilcienu, ir tiesības izkāpt stacijās, vilcienu stāvēšanas laikā, kas noteikts vilcienu braukšanas grafikā.

Ārzemniekiem un bezvalstniekiem gadījumos, ja nozaudē pasi, vai to nozog, vai pase tiek sabojāta kādu iemeslu dēļ, nekavējoties jāgriežas tuvākajā policijas iecirknī, lai varētu saņemt atbilstošo dokumentu par pases nozaudēšanu. Pēc tam jāziņo par notikušo tuvākajā savas valsts konsulātā īslaicīgā personas apliecinošā dokumenta saņemšanai (apliecība, kas ļauj atgriezties).

FOTOGALERIJA


REĢIONA KARTE